Slides

ברוכים הבאים

  שבת פרשת נח

  הדלקת נרות: 17:49
מנחה/קבלת שבת: 17:56
ערבית באולם למטה: 18:35
    שחרית: 7:00, 8:30  9:00

סוף זמן קריאת שמע: 9:33
סוף זמן תפילה: 10:31

מנחה: 17:40, 13:45
ערבית: 18:43

זמנים לימי חול
 שחרית: 6:30, 7:00
8:15
מנחה: 17:52
ערבית: 18:27, 21:00

 הודעות!

 

 

 

הרימו תרומה לבית הכנסת
Pixel

 

אין לך חשבון? הצטרפו עכשיו!

כניסה לחשבון