Slides

ברוכים הבאים

שבת פרשת תולדות 

  הדלקת נרות: 16:22
מנחה/קבלת שבת: 16:29
 קבלת שבת באולם למטה: 16:44
    שחרית: 7:00, 8:15  9:00

סוף זמן קריאת שמע: 8:43
סוף זמן תפילה: 9:37

מנחה: 16:15, 13:45
ערבית: 17:17
הורים וילדים: 18:00

זמנים לימי חול 
 שחרית: 6:30, 7:00
8:15
מנחה: 16:28
ערבית: 17:00, 21:00

 הודעות!

 

 

 

הרימו תרומה לבית הכנסת
Pixel

 

אין לך חשבון? הצטרפו עכשיו!

כניסה לחשבון